Lixsandru Ion

Lixandru Ion
PRIMAR

Program de audienţe Primar

Luni-Vineri orele 9-12

Atribuţii Primar

Functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara.
Atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului.
Prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, cat si alte rapoarte si informari. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local.
Functia de ordonator principal de credite.Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale, verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale.
Ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.
Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora. Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. Asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Iordache Nicolae

Lixandru Ion
VICEPRIMAR

Program de audienţe Viceprimar

Luni-Vineri orele 9-12

Atribuţii Viceprimar

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale
Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în functie.
Art. 79. - Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70. a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor public!, conform angajamentelor contractuale, b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local, d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora, e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,

Enuta Ion

ENUTA ION
SECRETAR

Program de audienţe Secretar

Luni-Vineri orele 9-12

Atribuţii Secretar

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale
ART. 120^9 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute lalit. c), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
© 2018 Primăria Comunei Ladesti. All Rights Reserved.